Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting KUBES (hierna:"KUBES") verwerkt van haar donateurs, kunstenaars, vrijwilligers, vrienden alsmede alle personen waar KUBES relaties mee onderhoudt bij onze partners, musea, sponsoren en fondsen.

Indien u donateur wordt van KUBES, of om een andere reden persoonsgegevens aan KUBES verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

KUBES
p/a Berkenlaan 2a
4254 AM Sleeuwijk
tel. 0183 303050
KvK Utrecht 41185061
Asha Jadoenandansing, voorzitter voorzitter@kubes.nl

2. Welke gegevens verwerkt KUBES en voor welk doel
In het kader van uw donateurschap van KUBES of als vrijwilliger, vriend of belangstellende van KUBES worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geslacht
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • bankrekeningnummer (alleen van donateurs/deelnemers)
 • geboortedatum (alleen van donateurs/deelnemers)

KUBES verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor contact over de registratie van uw persoonsgegevens en eventuele verandering daarvan, aan- en afmelden voor activiteiten die door KUBES worden georganiseerd, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie.
 • het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KUBES.
 • om betalingen, b.v. van het donateurschap of deelname aan activiteiten af te wikkelen.
 • uitnodigen voor leeftijdgebonden activiteiten en inzicht in de samenstelling van de geregistreerden in het kader van aanbod en wervingsacties.

Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met KUBES en u te informeren over de ontwikkelingen van KUBES.

E-mail berichtgeving:

KUBES gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief, nieuwsflits, persberichten en e-mails met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over KUBES toe te zenden. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via secretaris@kubes.nl

3. Bewaartermijnen

KUBES verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via het secretariaat van KUBES kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen te wijzigen of te laten verwijderen. KUBES zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat
 • Indien uw klachten hebt over de wijze waarop KUBES uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris

5. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de KUBES website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Utrecht, 21 juni 2018

Asha Jadoenandansing, voorzitter